: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร.๐ ๒๒๒๒ ๘๘๓๕ โทรสาร:๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒
email: admin.mod@mod.go.th
: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร.๐ ๒๕๐๑ ๖๖๖๐
โทรสาร:๐ ๒๒๒๒ ๘๘๓๕
email: admin.opsd@mod.go.th


 • สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม   โทร.0 2221 9815
 • สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) โทร.0 25501 6895
 • สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม โทร.0 2501 6660 ต่อ 5641
 • สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม โทร.0 2225 8260
 • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม โทร.0 2222 9369
 • กรมเสมียนตรา โทร.0 2222 8837
 • สำนักงบประมาณกลาโหม โทร.0 2223 3580
 • กรมพระธรรมนูญ โทร.0 2224 0041
 • กรมการเงินกลาโหม โทร.0 2221 6811
 • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร                โทร.0 2502 6660
 • กรมการพลังงานทหาร โทร.0 2208 9021-5
 • ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ โทร.0 5396 9100
 • กรมการอุตสาหกรรมทหาร โทร.0 2241 0430
 • โรงงานวัตถุระเบิดทหาร โทร.0 5627 8053
 • ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ โทร.0 3678 5970-9
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร โทร.0 2392 2090-3
 • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โทร.0 2501 6660
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม โทร. 0 2560 5607
 • กรมการสรรพกำลังกลาโหม โทร.0 2501 6790
 • สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โทร.0 2910 1588
 • สำนักโยธาธิการ โทร.0 2910 1907
 • สำนักงานแพทย์ โทร.0 2560 5098
 • สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม โทร.0 2501 6660
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โทร.0 2354 8576
 
กรอกตัวเลขตามภาพ
 Security code

  
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
ที่ตั้ง: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready