นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (https://opsd.mod.go.th)
Privacy Policy of Office of the Permanent Secretary for Defence

 
         สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (https://opsd.mod.go.th) ดังนี้
        ๑.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
            ๑.๑ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address), ชื่อ (Name) ที่อยู่ที่ทำงาน (Home or Work Address), เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
            ๑.๒ ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
            ๑.๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรอง การดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
        ๒.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
            ๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เท่านั้น
            ๒.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
            ๒.๓ ในกรณีที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
        ๓. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อใดๆ จาก เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  โดยเพียงแต่ท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ทราบในหน้าเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
        ๔. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัว
             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล และบริการจัดการ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล บางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
        ๕. การใช้คุกกี้ (Cookies)
            “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป                   
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ต่อไป
        ๖.การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จึงขอแนะนำ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
        ๗. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
             ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  (โดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม)/ผู้ดูแลเว็บไซต์ สป.
ที่อยู่: อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๒ ๕๐๑ ๖๖๖๐-๒๐
โทรสาร: ๐๒ ๕๐๑ ๖๙๔๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Email: admin.opsd@mod.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready