FAQ
  สถานที่ตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ที่ใด
  - 1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  2.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

   
  เบอร์ติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  - 1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหมโทร.๐ ๒๖๒๒ ๑๙๗๒
  2.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โทร.๐ ๒๕๐๑ ๖๖๖๐-๒๐

   
  วันและเวลาทำการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  - ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. ยกเว้นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

   
  หน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  - 1.สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
  2.สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม
  3.สำนักงบประมาณกลาโหม
  4.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  5.กรมเสมียนตรา
  6.กรมพระธรรมนูญ
  7.กรมการเงินกลาโหม
  8.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  9.กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  10.สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  11.กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
  12.กรมการสรรพกำลังกลาโหม
  13.สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
  14.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

   
  จะสามารถติดต่อกรมการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างไร
  -   กรมการเงินกลาโหม
  อาคารบริการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0-2501-6660 โทรสาร 0-2501-6860

   
  การรับสมัคนักศึกษาฝึกงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทำได้โดยวิธีใด
  - สามารถมาติดต่อสอบถาม และ สมัคได้ด้วยตัวเอง ณ. อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๕
  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ ชั้น๑

   
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัคบุคคลทั่วไปสอบเข้าเป็นพนักงานราชการไหม
  - ติดตามในเว็บไซด์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในหัวข้อรับสมัคงาน http://opsd.thaijobjob.com/

   
  การยื่นขอเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองนั้นต้องไปติดต่อที่ หน่วยงานใดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  - กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ  กรมการเงินกลาโหม อาคารบริการ (สป.) ศรีสมาน ๑๒๕ หมู่ ๓ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐

   
  หากต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะกระทำได้โดยวิธีใด
  - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของ สป. และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประสานการดำเนินการโดยมี ปล.กห. เป็นประธาน และ จก.สม.เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการใสสะอาด โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ สป.ใสสะอาด พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นแผนหลักของ สป. และให้ นขต.สป. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ทั้งนี้ในแต่ละปี สป. จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อกำหนดมาตรการ กลยุทธ์และการปฏิบัติของหน่วยสำหรับสร้างความชัดเจนของการปฏิบัติในแต่ละมาตรการ โดยกำหนดให้ นขต.สป. จะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติการของแต่ละหน่วยให้สอดคล้องและดำเนินการปฏิับัติตามแผนให้มีผลเป็นรูปธรรมและสามารถจัดผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดย เข้าทีเวปไซด์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามลิ้งค์ดังกล่าว  http://opsd.mod.go.th/ComplainAccept.aspx?UnitID=1

   
  หากต้องการสมัครใช้บริการระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถทำได้โดยวิธีใด
  - สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://opsd.mod.go.th/Content/Register-Net/regnetwork.aspx พร้อม แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการของผู้สมัคร  ที่แผนกปฎิบัติการ กองเทคโนโลยี กรม เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ชั้น 6 อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

   
lakmuangonline RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready