หน้าที่และแบ่งส่วนราชการ

 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
    มาตรา ๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒
   มาตรา ๗ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดังต่อไปนี้
   ๑. สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
   ๒. สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
   ๓. กรมเสมียนตรา
   ๔. สำนักงบประมาณกลาโหม
   ๕. กรมพระธรรมนูญ
   ๖. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
   ๗. กรมการเงินกลโหม
   ๘. กรมการสรรพกำลังกลาโหม
   ๙. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
   ๑๐. กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   ๑๑. สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   ๑๒. สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม

สีประจำหน่วยคือ สีลูกหว้า
   สีลูกหว้า กำเนิดจากการเข้าเฝ้าของข้าราชการฝ่ายกลาโหมที่แต่งกายด้วยผ้านุ่งสีลูกหว้า
   เพื่อบอกฝ่ายเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายอื่นๆ ที่นุ่งผ้าตามสีที่กำหนดไว้


เครื่องหมายราชการ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready