นโยบายเว็บไซต์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Website Policy of Office of the Permanent Secretary for Defence

 
๑. วัตถุประสงค์
      สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) ได้จัดทำนโยบายเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (https://opsd.mod.go.th) ขึ้น  เพื่อกำหนดทิศทางในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ  โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายนี้  ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนด ซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนี้ในทันที

 
๒. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
      ๒.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียงหรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วีดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
      ๒.๒ “เนื้อหา”ที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดเจนจากเจ้าของเนื้อหานั้น
      ๒.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
      ๒.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการซึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
      ๒.๕ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
      ๒.๖ การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๒.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
      ๒.๗ ในกรณีที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีสิทธิ์ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 
๓. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
      ๓.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
      ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
      ๓.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น  รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางหรือบริการที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) เป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถดำเนินการได้ให้ทำเช่นนั้นได้
      ๓.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
      ๓.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) เป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถดำเนินการได้
      ๓.๖ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
      ๓.๗ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในนโยบายนี้

๔. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
      ๔.๑ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

      ๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเนื้อหาแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเนื้อหา ขอสงวนสิทธิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะนำ link ออกด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

๕. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
      ๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจาก การที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบรูณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของ ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

๖. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
      ๖.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้ให้อนุญาตแก่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
      ๖.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
      ๖.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗. กฎหมายที่ใช้บังคับ
      การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย­

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready