แนะนำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
          มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยจัดให้มีกําลังทหารไว้ เพื่อการรบหรือการสงคราม เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อช่วยการพัฒนาประเทศและเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติ ในประการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนดําเนินการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร และรักษาประโยชน์ของชาติด้วยการใช้กําลังทหารเพื่อปฏิบัติการ ตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เว้นแต่การใช้กําลังทหาร เพื่อปราบปรามการจลาจลให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งกําหนดโดยความเหนชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม มีส่วนราชการดังนี้
๑. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒. สํานักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงมีปลัดกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบนอกจากนี้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการส่วนใดส่วนหนึ่งของกระทรวง ซึ่งมิได้ แยกให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการอื่นอีกด้วย
๓. กรมราชองครักษ์ มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์และกฎหมายว่าด้วยนายตํารวจราชสํานัก มีสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔. กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่เตรียมกําลังรบและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
กองบัญชาการกองทัพไทย มีส่วนราชการดังนี้
๔.๑ กองทัพบก มีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพบกและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔.๒ กองทัพเรือ มีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔.๓ กองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศและป้องกัน ราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔.๔ ส่วนราชการอื่นตามทที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
๕. องค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  [email protected] )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready