วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

      มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

พันธกิจ     

      ๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
      ๒. พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
      ๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
      ๔. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
      ๕. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
      ๖. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง  

ค่านิยมองค์กร

     ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน

ที่มา : แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready