ลำดับ

รายการ

 

1

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ กรมเสมียนตรา
-  สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล ของ กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล
   กรมเสมียนตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สำนักงานแพทย์
-  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สนพ.สสน.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) 

3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
-  รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ อท.ศอพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รอบ 12 เดือน 

4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
-  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
-  
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ กรมการเงินกลาโหม
-  
การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ หน่วย กองเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ
   กรมการเงินกลาโหม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready