ลำดับ

รายการ

 

1

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ กรมเสมียนตรา
- สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสิทธิกำลังพลของ กองบริการกำลังพล
สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
- รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ อท.ศอพท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของการบรรลุผลลัพธ์ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระดับความพึงพอใจ) 

3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
-
การสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ กรมการเงินกลาโหม
-
ผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
- ผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สำนักงานแพทย์
- ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการและความผูกพันกับผู้รับบริการทางการแพทย์
ของ สำนักงานแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

  
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready