การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สป.

เจตจำนงสุจริต สป. ผลประโยชน์ทับซ้อนการรับสินบน แผนป้องกันการทุจริต มาตราการตรวจสอบดุลพินิจ


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  - การประเมินความเสี่ยงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready