FAQ
  ประวัติความเป็นมาของกระทรวงกลาโหม
  - กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๔๗๖ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้บัญญัติ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๓ ส านักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไป ของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปรียบเสมือน เป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวงกลาโหมอย่างแท้จริง โดยทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ แผนการดำเนินการ ที่เชื่อมโยงจากรัฐบาลไปยังหน่วยปฏิบัติรวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นไป ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของประเทศ ประชาชน และสังคมไทย

   
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์การ ปลัดกระทรวงกลาโหม
  -

  วิสัยทัศน์

        มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

  พันธกิจ     

        ๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
        ๒. พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
        ๓. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
        ๔. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
        ๕. สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
        ๖. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง  
  ค่านิยมองค์กร

       ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชน   
  สถานที่ตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ที่ใด
  - ๑.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
    ๒.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

   
  ช่องทางรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
  -

       - จดหมาย  กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ  กรมการเงินกลาโหม อาคารบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 
         ๑๒๕ หมู่ ๓ ถนนศรีสมาน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐


       - โทรศัพท์  กบน.กง.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม โทร ๐๒-๒๒๑-๖๘๑๑
                        กบน.กง.กห. อาคารบริการ สป.(ศรีสมาน) โทร ๐๒-๕๐๑-๖๘๖๕
                        แผนกเบี้ยหวัดฯ โทร ๐๒-๕๖๐-๕๑๓๗
                        แผนกฎีกาฯ       โทร ๐๒-๕๖๐-๕๑๓๖
                        แผนกเงินสวัสดิการฯ โทร ๐๒-๕๖๐-๕๑๘๔         

        
      - คอมพิวเตอร์   เว็บไซต์ https://dfd.mod.go.th   
  หน่วยงานใดในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
  - กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ เกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร การกำลังสำรอง และการสัสดีโดยในส่วนของงานการสัสดี มีกองการสัสดี กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสายงานสัสดีตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
   

   
  การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) มีหลักเกณฑ์การปฎิบัติอย่างไร
  -
  ในการลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุ๑๗ ปี ต้องไปลงบัญชีทหาร กองเกินตามทะเบียน บ้านของบิดา(ผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกิน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เดียวกับบิดา แต่ถ้าผู้ขอลงบัญชี ทหารกองเกิน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละแห่ง กับทะเบียนบ้านของบิดาจะต้องไปขอลงบัญชีทหารกองเกินตามที่บิดามีทะเบียนบ้าน) ถ้าบิดาถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทหารกองเกิน ตามทะเบียนบ้านของมารดา ถ้าบิดามารดาถึงแก่ กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตาม ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ในกรณีของมารดาและผู้ปกครองก็ให้ปฏิบัติ ในทำนองเดียวกันกับบิดา) ผู้ที่ไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้เช่น กรณีที่บุคคลที่อยู่ใน  ต่างประเทศ ต้องให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะ  ได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ไว้เป็นหลักฐาน การลงบัญชีทหารกองเกินให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ของปี ที่อายุ ๑๗ ปี


   
  เมื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แล้ว จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน
  - เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้ และออกใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หรือใบรับ (แบบ สด.๑๐)ให้เป็นหลักฐาน

   
  ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หากชำรุดหรือสูญหาย จะขอรับใหม่ได้หรือไม่
  - รับใหม่ได้ โดยให้ผู้ถือแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญฯ ใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑ บาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

   
  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
  - พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศานสาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่สมณศักดิ์ ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

   
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  [email protected] )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready