FAQ
  ประวัติความเป็นมาของกระทรวงกลาโหม
  - กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๔๗๖ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้บัญญัติ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๓ ส านักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไป ของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปรียบเสมือน เป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวงกลาโหมอย่างแท้จริง โดยทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ แผนการดำเนินการ ที่เชื่อมโยงจากรัฐบาลไปยังหน่วยปฏิบัติรวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นไป ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของประเทศ ประชาชน และสังคมไทย

   
  วิสัยทัศน์ / พันธะกิจ / ค่านิยมองค์การ ปลัดกระทรวงกลาโหม
  -

  วิสัยทัศน์
        เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
  พันธะกิจ
       ๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
       ๒. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม
       ๓. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
       ๔. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
       ๕. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
       ๖. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
       ๗. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ
       ๘. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรมไปสู่การบริหารกิจการบ้าน   เมือง       ที่ดี
       ๙. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง
  ค่านิยมองค์การ
       เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
  สถานที่ตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ที่ใด
  - 1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  2.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

   
  ช่องทางรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
  - จดหมาย - กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ  กรมการเงินกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
                  ๑๒๕ หมู่ ๓ ถนนศรีสมาน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
   โทรศัพท์ - กบน.กง.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม โทร ๐๒๒๑๖๘๑๑
                               -กบน.กง.กห. อาคาร สป.(ศรีสมาน) โทร  ๐๒๕๐๑๖๘๖๕
                               - สำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กง.กห. โทร ๐๒๕๐๑๖๖๖๐ ต่อ ๕๑๓๘
   คอมพิวเตอร์  - เวปไซด์ www.dfd.mod.go.th

   
  เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
  -              กบน.กง.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม 
               - น.อ. สุวิชัย พินิจเวชการ ๐๘๑๖๒๓๐๒๙๒  , พ.อ. วิเศษ ศรีเรไร ๐๘๔๐๐๘๐๒๔๕
               กบน.กง.กห. อาคาร สป.(ศรีสมาน)
              -น.อ. อนุพงษ์ อิ่มบัว ๐๘๐๖๒๙๑๕๒๔ , น.อ. ภักดี อันตระกูล รน. ๐๘๑๖๕๓๙๐๖๖
               สำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กง.กห.
               -น.อ. จรวย ปลั่งตระกูล ร.น. ๐๘๑๙๐๒๑๕๓๓
               - น.อ. สุวิชัย พินิจเวชการ ๐๘๑๖๒๓๐๒๙๒  , พ.อ. วิเศษ ศรีเรไร ๐๘๔๐๐๘๐๒๔๕
               กบน.กง.กห. อาคาร สป.(ศรีสมาน)
              -น.อ. อนุพงษ์ อิ่มบัว ๐๘๐๖๒๙๑๕๒๔ , น.อ. ภักดี อันตระกูล รน. ๐๘๑๖๕๓๙๐๖๖
               สำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กง.กห.
               -น.อ. จรวย ปลั่งตระกูล ร.น. ๐๘๑๙๐๒๑๕๓๓

   
  หน่วยงานใดในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
  - กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ เกี่ยวกับการระดม      
   สรรพกำลังเพื่อการทหาร การกำลังสำรอง และการสัสดีโดยในส่วนของงานการสัสดี มีกองการสัสดี กรมการ
   สรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสายงานสัสดีตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
   

   
  การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) มีหลักเกณฑ์การปฎิบัติอย่างไร
  -
  ในการลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุ๑๗ ปี ต้องไปลงบัญชีทหาร กองเกินตามทะเบียน
   บ้านของบิดา(ผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกิน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เดียวกับบิดา แต่ถ้าผู้ขอลงบัญชี ทหากองเกิน
   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละแห่ง กับทะเบียนบา้นของบิดาจะตอ้งไปขอลงบญั ชีทหารกองเกินตามที่บิดามี
   ทะเบียนบ้าน) ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ใหล้งบญั ชีทหารกองเกิน ตามทะเบียนบ้านของมารดา ถ้าบิดามารดาถึงแก่
   กรรม ให้ลงบญั ชีทหารกองเกินตาม ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ในกรณีของมารดาและผู้ปกครองก็ให้ปฏิบัติ
   ในทำนองเดียวกันกับบิดา)ผู้ที่ไม่สามารถไปลงบัญ ชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้เช่น กรณีที่บุคคลที่อยู่ใน
    ต่างประเทศ ต้องให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนและเมื่อลงบัญ ชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะ
    ได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ไว้เป็นหลักฐาน การลงบัญชีทหารกองเกินให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่
     เดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ของปี ที่อายุ ๑๗ ปี


   
  เมื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แล้ว จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน
  - เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้ และออกใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หรือใบรับ (แบบ สด.๑๐)ให้เป็นหลักฐาน

   
  ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หากชำรุดหรือสูญหาย จะขอรับใหม่ได้หรือไม่
  - รับใหม่ได้ โดยให้ผู้ถือแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญฯ ใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑ บาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

   
  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
  - พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศานสาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่สมณศักดิ์ ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

   
lakmuangonline RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready