ที่

ชื่อกฎหมาย

 

พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑.พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ 

๒. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์ใบเรียกเกณฑ์หมายเกณฑ์หนังสือยกเว้นสำหรับทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์และสถานที่ยกเว้นจากการเกณฑ์ในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

คำแปล

- พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

 
 

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑. พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.กฎกระทรวงกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

คำแปล

- พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎหมายและกฎเกณฑ์

- พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

คำอธิบาย

- ไม่ต้องทำ

คำแปล

- ไม่ต้องทำ 
             
             

พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑. พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

๒. คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๔๒/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดนพ.ศ. ๒๕๒๔

คำอธิบาย

- พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

คำแปล

- พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

               
        
               

               


                  

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

กฎหมายและกฎเกณฑ์

- พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

คำแปล

- พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕


               
                                                          

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๒. กฏกระทรวง (ฉบับที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๓. กฎกระทรวง (๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๕. กฎกระทรวง ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. กฎกระทรวงกําหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. ประกาศ กห. เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๘. ประกาศ กห. เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์

๙. ประกาศ กห. เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๑๐. ประกาศ กห. เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒)

๑๑. ประกาศ กห. เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓)

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

คำแปล

- พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
               

               

               
           
               

               
 
               

               
     
               

                 

               

                              

             
               


 

พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑.พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

๒. ระเบียบกรมแผนที่ทหารว่าด้วยลักษณะหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. ๒๕๓๘

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ.๒๔๗๘

คำแปล

- Protection of Ground Control Point Act, B.E.๒๔๗๘

                           
       
             


              


              

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗

๒. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐

. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๖

. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗

คำแปล

- ไม่ต้องทำ

        


              
              

             
 
            
             

              


              
              

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๒๑

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑

๒. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนช่างฝีมือทหาร

๓. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

๔. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

๕. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ

๖. กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑

คำอธิบาย

- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑

คำแปล

- ไม่ต้องทำ

              
 
              

              


              

              

              


              

๑๐

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

กฎหมายและกฎเกณฑ์

๑. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

๒. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

คำอธิบาย

- ไม่ต้องทำ

คำแปล

- ไม่ต้องทำ

              

              

 

หน้าถัดไป>

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready