ลำดับ

รายการ

 

1

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมเสมียนตรา
-  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สรุปจำนวนผู้มารับบริการของ กบพ.สกพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

2

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ สำนักงานแพทย์
-  สถิติผู้รับบริการทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
-  สถิติการออกหนังสืออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในราชการสงคราม
   พ.ศ. 2495 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - มี.ค.2565
-  สถิติการออกใบอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - มี.ค.2565 

4

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
- ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ ศอว.ศอพท. ตั้งแต่ ต.ค.64 - มี.ค.65 

5

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
-  
จำนวนหน่วยลูกค้าและจำนวนรายการที่มีการสั่งซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 

6

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมการเงินกลาโหม
-  
จำนวนผู้รับบริการของ กบน.กง.กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
ที่ตั้ง: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready