ลำดับ

รายการ

 

1

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมเสมียนตรา
-  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สรุปจำนวนผู้มารับบริการของ กบพ.สกพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

2

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ สำนักงานแพทย์
-  สถิติผู้รับบริการทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
-  สถิติการออกหนังสืออนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในราชการสงคราม
   พ.ศ. 2495 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - มี.ค.2565
-  สถิติการออกใบอนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - มี.ค.2565 

4

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
- ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ ศอว.ศอพท. ตั้งแต่ ต.ค.64 - มี.ค.65 

5

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
-  
จำนวนหน่วยลูกค้าและจำนวนรายการที่มีการสั่งซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 

6

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมการเงินกลาโหม
-  
จำนวนผู้รับบริการของ กบน.กง.กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready