ลำดับ

รายการ

 

1

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมเสมียนตรา
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สรุปจำนวนผู้มารับบริการของ กบพ.สกพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 6 เดือน 

2

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
- สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และสถิติการออกหนังสืออนุญาต
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในราชการสงคราม
พ.ศ. 2495 ตั้งแต่ปี 2562 - มี.ค. 2564

  

3

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
-
ข้อมูลสถิติการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ ศอว.ศอพท. ตั้งแต่ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 

4

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
-
จำนวนหน่วยลูกค้าและจำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ กรมการเงินกลาโหม
-
สถิติการให้บริการ กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กรมการเงินกลาโหม ปีงงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ สำนักงานแพทย์
สถิติผู้รับบริการทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready