ทำเนียบปลัดกระทรวงกลาโหม

๑. พระยาเทพประชุน
(ท้วม บุนนาค)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
ปลายรัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๑๒

๒. พระยาเทพประชุน
(พุ่ม ศรีไชยันต์)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
พ.ศ.๒๔๑๒ - พ.ศ.๒๔๒๙

๓. นายพันเอก พระยานรินทรราชเสนี
(พร้อม มิตรภักดี)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
พ.ศ.๒๔๓๐ - พ.ศ.๒๔๔๔

๔. พระเทพอรชุน
(เจ้ก จารุจินดา)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
พ.ศ.๒๔๔๔ - พ.ศ.๒๔๔๖

๕. นายพลตรี พระยาประสิทธิศัลการ
(สะอาด สิงหเสนีย์)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
๑๑ พ.ค.๒๔๔๖ - ๑๖ ส.ค.๒๔๕๓

๖. นายพลโท พระยาสีหราชเดโชไชย
(แย้ม ณ นคร)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
๑๗ ธ.ค.๒๔๕๓ - ๒๕ ส.ค.๒๔๖๔

๗. นายพลโท พระยาพระกฤษณจันทร์
(สวาส บุนนาค)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
๒๙ ส.ค.๒๔๖๔ - ๓๑ มี.ค.๒๔๖๙

๘. นายพลโท พระยากลาโหมราชเสนา
(เล็ก ปานิกบุตร)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
๑ ต.ค.๒๔๖๙ - ๓๑ มี.ค.๒๔๗๕

๙. นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม
(เทียม คมกฤช)
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
๑ เม.ย.๒๔๗๕ - ๒๓ มิ.ย.๒๔๗๖

๑๐. พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์
ปลัดทูลฉลองกรมพระกลาโหม
๒๔ มิ.ย.๒๔๗๖ - ๑ เม.ย.๒๔๗๗


๑๑. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๖ เม.ย.๒๔๗๗ - ๒๑ ก.ย.๒๔๗๗


๑๒. พลโท พระยาศักดาดุลยฤทธิ์
(อิน ทิพานนท์)
๒๖ พ.ย.๒๔๗๗ - ๖ มี.ค.๒๔๘๔๑๓. พลเอก สวัสดิ์ สวัสดิรณรงค์
๗ มี.ค.๒๔๘๔ - ๑๑ ม.ค.๒๔๘๕

๑๔. พลเอก พระประจนปัจจนึก
(ประจน มหาดิลก ประจนปัจจนึก)
๑๒ ม.ค.๒๔๘๕ - ๓๑ ส.ค.๒๔๘๖

๑๕. พลโท ชิต มั่นศิลป์
๑ ก.ย.๒๔๘๖ - ๒๖ ธ.ค.๒๔๘๖

๑๖. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูธ ยุทธศาสตร์โกศล)
๒๗ ธ.ค.๒๔๘๖ - ๓๑ ส.ค.๒๔๘๗

๗. พลโท พระศิลปศัสตราคม
(ภักดิ์ เกษสำลี)
๑ ก.ย.๒๔๘๗ - ๑๙ ก.ย.๒๔๘๘

๑๘. พลเอก จิร วิชิตสงคราม
๒๐ ก.ย.๒๔๘๘ - ๑๔ ต.ค.๒๔๘๘

๑๙. พลเอก เรือง เรืองวีรยุทธ์
๓๐ พ.ย.๒๔๘๘ - ๒๐ พ.ย.๒๔๙๐

๒๐. พลเอก หลวงเสนาณรงค์
(สักดิ์ เสนาณรงค์)
๒๑ พ.ย.๒๔๙๐ - ๑๙ พ.ย.๒๔๙๗

๒๑. พลเอก หลวงสถิตยุทธการ
(สถิต สถิตยุทธการ)
๒๐ พ.ย.๒๔๙๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๔


๒๒. พลเอก หลวงจุลยุทธ์ยรรยง
๑ ต.ค.๒๕๐๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๖

๒๓. พลเอก ผ่อง บุญสม
๑ ต.ค.๒๕๐๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๘

๒๔. พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร์
๑ ต.ค.๒๕๐๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๑๐๒๕. พลเอก ชลอ จารุกลัส
๑ เม.ย.๒๕๑๐ - ๒๔ เม.ย.๒๕๑๐

๒๖. พลเอก รัศมี รัชนิวัติ
๑ พ.ค.๒๕๑๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๐

๒๗. พลเอก อวบ อาสาณรงค์
๑ ต.ค.๒๕๑๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๔

๒๘. พลเอก บุลศักดิ์ วรรณมาศ
๑ ต.ค.๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖

๒๙. พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์
๑ ต.ค.๒๕๑๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๗

๓๐. พลเรือเอก จิตต์ สังขดุลย์
๑ ต.ค.๒๕๑๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๐

๓๑. พลเอก ประลอง วีระปรีย
๑ ต.ค.๒๕๒๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๒

๓๒. พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
๑ ต.ค.๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๓

๓๓. พลเอก เทพ กรานเลิศ
๑ ต.ค.๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๔

๓๔. พลเอก ทวนทอง สุวรรณทัต
๑ ต.ค.๒๕๒๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖

๓๕. พลเอก ชำนาญ นิลวิเศษ
๑ ต.ค.๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘

๓๖. พลเอก ประยูร บุนนาค
๑ ต.ค.๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙

๓๗. พลอากาศเอก สรรเสริญ วานิชย์
๑ ต.ค.๒๕๒๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๑

๓๘. พลเอก วิชิต วิชิตสงคราม
๑ ต.ค.๒๕๓๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๒

๓๙. พลเอก วันชัย เรืองตระกูล
๑ ต.ค.๒๕๓๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕

๔๐. พลอากาศเอก สุวิช จันทประดิษฐ์
๑ ต.ค.๒๕๓๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗

๔๑. พลเอก ประเสริฐ สารฤทธิ์
๑ ต.ค.๒๕๓๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๘

๔๒. พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์
๑ ต.ค.๒๕๓๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙

๔๓. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑

๔๔. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
๑ ต.ค.๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓

๔๕. พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร
๑ ต.ค.๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔

๔๖. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์
๑ ต.ค.๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๖

๔๗. พลเอก อู้ด เบื้องบน
๑ ต.ค.๒๕๔๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘

๔๘. พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ
๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙

๔๙. พลเอก วินัย ภัททิยกุล
๑ ต.ค.๒๕๔๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑

๕๐. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
๑ ต.ค.๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

๕๑. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
๑ ต.ค.๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

๕๒. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
๑ ต.ค.๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕

๕๓. พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
๑ ต.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖

๕๔. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
๑ ต.ค.๒๕๕๖ - ๒๔ พ.ค.๒๕๕๗

๕๕. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
๒๔ พ.ค.๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

๕๖. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘

๕๗. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
๑ ต.ค.๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙
พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล
๕๘. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
๑ ต.ค.๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๕๙. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๖๐. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  [email protected] )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready