การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เว็บไซต์หลัก : https://opsd.mod.go.th

 
 
 
          ข้อมูลพื้นฐาน
                   01 โครงสร้างหน่วยงาน
                   02 ข้อมูลผู้บริหาร
                   03 อำนาจหน้าที่
                   04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                     - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561 - 2564
                     - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2563 - 2565
                     - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580
                   05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
                   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ข่าวประชาสัมพันธ์
                   07 ข่าวประชาสัมพันธ์
                    - ข่าวประชาสัมพันธ์
                    - หลักเมืองออนไลน์
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                   08 Q & A
                  - ติดต่อ - สอบถาม
                  - คำถามที่พบบ่อย
                   09 Social Network
                   - Facebook หลักเมือง
                   - หลักเมืองออนไลน์
         แผนดำเนินงาน
                   010 แผนดำเนินงานประจำปี
                   - แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2563
                   - แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
                  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
                   012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
                   - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                   - รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
         การปฏิบัติงาน
                   013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         การให้บริการ
                   014 มาตรฐานการให้บริการ
                   - การคืนเครื่องราชฯ, การขอรับบำเหน็จบำนาญ, การขอทำบัตรต่างๆ
                      การขอทหารกองเกียรติยศ และการขอรับบำเหน็จตกทอด
                   - ขั้นตอนการยื่นเรื่องยุทธภัณฑ์, ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกยุทธภัณฑ์ขั้นตอนการแจ้งการนำเข้า - ส่งออก
                     ยุทธภัณฑ์, ขั้นตอนการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
                   - แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการมาขอรับบริการกับสำนักงานแพทย์  
                   - การส่งมอบ - การขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
                   - แนวทางการให้บริการด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
                   - แนวทางในการปฏิบัติของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและทายาท
                   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                   - สถิติการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล
                   - สถิติการออกใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์
                   - สถิติผู้รับบริการทางการแพทย์ (สำนักงานแพทย์)
                   - สถิติการให้บริการของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
                   - ข้อมูลจำนวนลูกค้าและรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
                   - จำนวนผู้รับบริการ กรมการเงินกลาโหม
                   016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                   - สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสิทธิกำลังพล
                   - ความพึงพอใจการใช้งานระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
                   - ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์ (สำนักงานแพทย์)
                   - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
                   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โรงงานเภสัชกรรมทหาร
                   - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและทายาท
                   017 E-Service
                   - ความรู้และบริการทางการแพทย์
                   - ความรู้และบริการทางทันตกรรม
                   - ตารางแพทย์ พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม
                   - ตารางแพทย์ พื้นที่ศรีสมาน
                   - แจ้งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
                   - นัดหมายบริการทางทันตกรรม
                   - สอบถามข้อมูลทันตกรรม
                   - รับยาทางไปรษณีย์
                   - แบบประเมินความเสี่ยง Covid ก่อนมาปฏิบัติงานและก่อนพบแพทย์
         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                   018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
                   020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                   021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                   022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ               
                   023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                   024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
                   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  - นโยบายการกำลังพลชองสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                  - แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2562 - 2565
                  - ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร พ.ศ.2554
                   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  - แผนงานการกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2563
                  - แผนการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                   027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำลังพล
                  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                  - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                    เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
                   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคลประจำปี
                  - รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                  - รายงานผลการกวดขันวินัยทหาร
                  - รายงานผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                   033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                  - มติคณะกรรมการข้าราชการทหาร
                  - ผลการประชุม ADMM Retreat และ 6th ADMM-Plus
                  - การประชุมหารือคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานไร้คนขับ
                  - การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในการผลิต ANFO ของผู้ประกอบการ
         เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                   034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                  - คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกระทรวงกลาโหม
                  - คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                  - การมอบเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงกลาโหม
                    แผนการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 63
         การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
                   036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
                   - แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                   - การประเมินความเสี่ยงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                   - การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                   038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือส่วนรวม
                   - กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
                   - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                   040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
                   041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
         มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
                   042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                   043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                   - การดำเนินการตามมาตรการ แผนงานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
                     ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                   - มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านการงบประมาณ
                   - มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
                        1. คู่มือประชาชน
                        2. การยกเลิกสำเนาเอกสาร
                   - มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

 

------------------------

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
ที่ตั้ง: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สถิติผู้เข้าชม
View Report
ipv6 ready