รอง ปล.กห.ให้การต้อนรับ ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ
 
 
  พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย รอง ปล.กห.ให้การต้อนรับ พลจัตวา Baharuddin bin Ahmad (บาฮารุดดิน บิน อาเหม็ด) ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที  รอง ปล.กห.ขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของ ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือทางทหาร ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูง นอกจากนี้ ยังขอบคุณ มซ. ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.ทางด้าน ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ ขอบคุณ กห. สำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และยืนยันว่า มซ. พร้อมดำรงบทบาทผู้ประสานงานในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ต่อไป เพื่อความสงบสุขของประชาชนและเสถียรภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยังขอบคุณ นรม. และ รมว.กห. ที่ได้ส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ มซ. และจะใช้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาโดยตนเองต่อไป
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม RSS Feeds Activity
ที่ตั้ง: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready