กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


                            

                      

                      - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทหาร

                      - พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                      . กฎหมายทหาร 

                      . กฎหมายอื่นๆ

                     . คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

                     บัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการจัดทำคำอธิบาย
                       และคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติที่
                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ หรือรักษาการร่วม 
                                           
                       

                         - เอกสารบัญชีที่ ๑  บัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการจัดทำคำอธิบาย
                           และคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติที่
                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ หรือรักษาการร่วม   
                                             

                         - เอกสารบัญชีที่ ๒ หน่วยที่รับผิดชอบการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
                           และกฎเกณฑ์สำหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖)
 

                       - เอกสารบัญชีที่ ๓ หน่วยที่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับกฎหมายที่ไม่ต้อง
                           ประเมินสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)
                              - สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.krisdika.go.th และ http://www.lawreform.go.th  
                             


      


      


      


       
lakmuangonline RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready