ข้อมูลกฎหมายและกฏเกณฑ์ในสังกัด กห.

 
ลำดับ ชื่อกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ กกส.กห. เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ กกส.กห. เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ สปท. เอกสารที่แนบ
พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ ยก.ทบ. เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ อท.ศอพท. เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อท.ศอพท. เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. ๒๔๗๘ ผท.ทหาร เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ สม. เอกสารที่แนบ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ สม. เอกสารที่แนบ
๑๐ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ กพ.ทหาร เอกสารที่แนบ
๑๑ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ. ๒๕๒๑ กพ.ทบ. เอกสารที่แนบ
๑๒ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ธน. เอกสารที่แนบ
๑๓ พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ สทป. เอกสารที่แนบ
๑๔ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ธน. เอกสารที่แนบ
๑๕ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ สธน.ทร. เอกสารที่แนบ
๑๖ พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ สม. เอกสารที่แนบ
๑๗ พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ สม. เอกสารที่แนบ
   ๑๘    พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ สสน.สป. เอกสารที่แนบ
๑๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ สม. เอกสารที่แนบ
๒๐ พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ สม. เอกสารที่แนบ
๒๑ พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ธน. เอกสารที่แนบ
๒๒ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อท.ศอพท. เอกสารที่แนบ
๒๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฎิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ทอ. เอกสารที่แนบ
๒๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๘ กบ.ทบ. เอกสารที่แนบ
๒๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ ธน. เอกสารที่แนบ
๒๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ กกส.กห. เอกสารที่แนบ
๒๗ พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ สม. เอกสารที่แนบ
๒๘ พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล
พ.ศ. ๒๔๙๐
สธน.ทร. เอกสารที่แนบ
๒๙ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ อผศ. เอกสารที่แนบ
๓๐ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระ พ.ศ. ๒๔๕๗ ธน. เอกสารที่แนบ
๓๑ พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔ ธน. เอกสารที่แนบ
๓๒ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ธน. เอกสารที่แนบ
๓๓ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ธน. เอกสารที่แนบ
๓๔ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ธน. เอกสารที่แนบ

 

ตารางที่ 1

ที่

ชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐

รมว.กห./รมว.มท.

(๑) กกส.กห.
(๒) กรมการปกครอง

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

รมว.กห.

กกส.กห.

พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗

รมว.กห.

สปท.

พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

รมว.กห.

ยก.ทบ.

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

รมว.กห./รมว.กค./รมว.พณ.

อท.ศอพท.

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

รมว.กห.

อท.ศอพท.

พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

รมว.กห./รมว.มท.

ผท.ทหาร

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗

รมว.กห.

สม.

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๒๑

รมว.กห.

สม.

๑๐

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

รมว.กห.

กพ.ทหาร

๑๑

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

รมว.กห.

กพ.ทบ.

๑๒

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑

รมว.กห.

ธน.

๑๓

พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

รมว.กห.

สทป.

๑๔

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. ๒๔๙๘

รมว.กห.

ธน.

๑๕

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็น
โจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔

รมว.กห./รมว.มท.

สธน.ทร.

๑๖

พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่
ทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๕

รมว.กห./

รมว.อื่นซึ่ง

รกษาการ

ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้นๆ

ตามที่ระบุ

ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัตินี้

อผศ.

๑๗

พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗

รมว.กห./

รมว.อื่นซึ่ง

รกษาการ

ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้นๆ

ตามที่ระบุ

ในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัตินี้

สม.

๑๘

พระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙

รมว.กห.

สม.

๑๙

พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

รมว.กห.

สสน.สป.

๒๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗

รมว.กห.

สม.

๒๑

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

รมว.กห./รมว.มท.

(๑) กกส.กห.
(๒) กรมการปกครอง

๒๒

พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

รมว.กห.

สม.

๒๓

พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

รมว.กห.

ธน.

๒๔

พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

รมว.กห.

อท.ศอพท.

๒๕

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓

นรม./รมว.กห./

รมว.คค.

ทอ.

๒๖

พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

รมว.กห.

กบ.ทบ.

๒๗

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐

รมว.กห./รมว.มท./

รมว.พน.

(๑) กรมการปกครอง
(๒) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(๓) สธน.ทร.

๒๘

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖

รมว.กห.

ธน.

๒๙

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓

รมว.กห.

กกส.กห.

๓๐

พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

นรม./รมว.กห.

สม.

๓๑

พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐

รมว.กห./รมว.มท.

สธน.ทร.

๓๒

พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐

รมว.กห.

อผศ.

๓๓

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

ไม่มี

ธน.

๓๔

พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบพุทธศักราช ๒๔๘๔

นรม.

ธน.

๓๕

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

ไม่มี

ธน.

๓๖

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ

ไม่มี

ธน.

๓๗

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘
เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม

ไม่มี

ธน.

ตารางที่ 2

ที่

ชื่อกฎหมาย

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

การเผยแพร่

กฎหมาย
และกฎเกณฑ์

คำอธิบาย

คำแปล

พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐

(๑) กกส.กห.
(๒) กรมการปกครอง

download

download

download

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

กกส.กห.

download

download

download

พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗

สปท.

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

ยก.ทบ.

download

download

download

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

อท.ศอพท.

download

download

download

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

อท.ศอพท.

download

download

download

พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

ผท.ทหาร

download

download

download

พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗

สม.

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๒๑

สม.

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

๑๐

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗

กพ.ทหาร

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

๑๑

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

กพ.ทบ.

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

๑๒

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑

ธน.

download

download

download

๑๓

พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

สทป.

download

download

download

๑๔

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. ๒๔๙๘

ธน.

download

download

download

๑๕

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็น
โจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔

สธน.ทร.

download

download

download

๑๖

พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่
ทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๕

อผศ.

download

download

download

๑๗

พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗

สม.

download

download

download

๑๘

พระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙

สม.

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

๑๙

พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

สสน.สป.

download

download

download

๒๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗

สม.

download

download

download

๒๑

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

(๑) กกส.กห.
(๒) กรมการปกครอง

download

download

download

๒๒

พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

สม.

download

download

download

๒๓

พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

ธน.

download

download

download

๒๔

พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

อท.ศอพท.

download

download

download

๒๕

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓

ทอ.

download

download

download

๒๖

พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

กบ.ทบ.

download

download

download

๒๗

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐

(๑) กรมการปกครอง
(๒) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(๓) สธน.ทร.

download

download

download

๒๘

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖

ธน.

download

download

download

๒๙

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓

กกส.กห.

download

download

download

๓๐

พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

สม.
 

download

ไม่ต้องทำ

ไม่ต้องทำ

๓๑

พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐

สธน.ทร.

download

download

download

๓๒

พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐

อผศ.

download

download

download

๓๓

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

ธน.

download

download

download

๓๔

พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบพุทธศักราช ๒๔๘๔

ธน.

download

download

download

๓๕

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

ธน.

download

download

download

๓๖

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ

ธน.

download

download

download

๓๗

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘
เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม

ธน.

download

download

download
      


      


      


      


       
lakmuangonline RSS Feeds Activity
Office of The Permanent Secretary for Defence Sanamchai Rd.,
Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand, Tel. 0-2622-1972
( Contact Admin
Tel.0-2501-6660  admin.opsd@mod.go.th )
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.
สถิติผู้เข้าชม
ipv6 ready