ผู้บังคับบัญชา

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้งกระทรวงกลาโหม: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๙๗๒
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ๐-๒๙๘๐-๕๘๐๐  admin.opsd@mod.go.th
สถิติผู้เข้าชม